Strateegia 2015–2025

Strateegiamuudatus 2015-2025

Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusele (EL
2020/2220) algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on
üleminekuaastad.

Leader määruse muudatusega nähakse ette võimalus suurendada kohalike tegevusgruppide strateegia rakendamise eelarveid ning antakse võimalus korraldada projektitoetuse taotlusvoore ka üleminekuaastatel.

Lisaks kehtestatakse uus kohustus, mille kohaselt peavad kohalikud tegevusgrupid rakendama strateegia meedet, mis on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõjuga tegelemiseks.

2021 aastal kehtiva Leader määruse kohaselt võib tegevusi ellu viia kuni aastani 2025. Tulenevalt eeltoodust on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia kehtivust pikendatud aastani 2025, seoses sellega on uuendatud aastaarvud kogu dokumendis. Strateegiasse on sisse viidud haldusreformist tulenevad muudatused (Aegviidu ja Anija valla ühinemine) ja COVID-19 kriisi põhjustatud mõjude leevendamise meede, rahastamiskavasse on lisatud üleminekuperioodiks eraldatud vahendite jaotus meetmete vahel. Lisaks täpsustati meetmete sihttasemeid ja kohati ka
sõnastust. Strateegiamuudatuste vajadus selgitati välja koostöös Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmetega ning hindamiskomisjoni liikmetega.

Strateegiamuudatus 2015-2025 (Kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 18.november 2021) [.pdf]

LEADER projektitoetuse määrusega saab tutvuda SIIN

Strateegia 2015-2022

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda alustas 2014. aastal perioodi 2015–2022 piirkonna arengustrateegia koostamist. Strateegia koostamine viiakse läbi koostöös tegevusgrupi piirkonna omavalitsuste, ettevõtjate ja kolmanda sektori esindajatega.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond 2015–2022 perioodil on Aegviidu, Anija, Kose* ja Raasiku valdade territoorium.
*sh endise Kõue valla territoorium

Seisuga 12.11.2014 on MTÜ Ida-Harju Koostöökoda esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile taotluse tegevuspiirkonna strateegia ettevalmistamiseks.

Perioodi 2015–2022 strateegia on seisgua 12.11.2015 esitatud PRIA-le ja Maaeluministeeriumile hindamiseks ning PRIA-le on esitatud toetuse taotlus strateegia rakendamiseks. PRIA-l ja maaeluministeeriumil on menetlus- ja hindamisprotsessi läbiviimiseks aega 100 tööpäeva.

Seisuga 01.03.2016 on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2015-2022 kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt ning on olemas valmisolek strateegia rakendamiseks.

Peamised strateegia koostamisega seotud väljundid: