Põhikiri

Kinnitatud
MTÜ Ida-Harju Koostöökoja üldkoosolekul
06.11.2015

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing Ida–Harju Koostöökoda (ingliskeelne nimi East–Harju Partnership), edaspidi MTÜ, on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2 MTÜ võib arendada majandustegevust, mille kaudu saadavat tulu kasutatakse ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3 Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks asutada struktuuriüksusi ja ühinguid. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.

1.4 Ühingu tegevus hõlmab Raasiku valla, Anija valla, Kose valla ja Aegviidu valla territooriumi.

1.5 Ühing on asutatud 13. augustil 2008. aastal tähtajatult.

1.6 Ühingu asukoht on Raasiku vald, Harjumaa.

1.7 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Eesmärk

MTÜ eesmärk on vastavalt käesoleva põhikirja punktile 1.4 moodustunud ühtses tegevuspiirkonnas (edaspidi piirkond) kohaliku elu arendamine ning kohaliku initsiatiivi toetamine lähtuvalt piirkonna vajadustest ja huvidest, piirkonna strateegia koostamine ja elluviimine tuginedes kolme erineva sektori (avalik-, era- ja mittetulundussektor) partnerlusele.

2.1 MTÜ eesmärgist tulenevateks ülesanneteks on:

2.1.1 piirkonnas eelnimetatud eesmärki taotlevate juriidiliste ja füüsiliste isikute tegevuse ühendamine, nende omavahelisele koostööle kaasa aitamine ning koostöövõimaluste arendamine;
2.1.2 koostöö arendamine ning informatsiooni ja kogemuste vahetamine Eesti- siseste ja välismaiste sarnase olemuse ja eesmärkidega ühendustega (tegevusgruppidega);

2.1.3 piirkonna integreeritud strateegia koostamine ja elluviimine;
2.1.4 teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine; koolitus- ja nõustamistegevuse toetamine (sh õppematerjalide koostamine, kirjastamine ja levitamine), elukestva õppe väärtustamine;
2.1.5 elukvaliteedi parandamisele ja tervisliku elukeskkonna arendamisele kaasaaitamine;
2.1.6 osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maapiirkonna kohaliku elu arengut toetavates projektides ning üle-euroopalistes maaelu arengu-alastes koostöövõrgustikes;
2.1.7 majandustegevuse arendamine, tasuliste ürituste läbiviimine ning annetuste ja eraldiste vastuvõtmine MTÜ tegevuse korraldamiseks ning põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks;
2.1.8 maaelu kui eesti rahva kultuuri ja traditsioonide kandja väärtustamine; 2.1.9 ajaloo-, kultuuri- ja kunstiväärtuste kaitsele ning nende taastamisele kaasaaitamine;
2.1.10 loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
2.1.11 kohaliku piirkonna majanduse arengule, s.h. väikeettevõtlusele uute võimaluste leidmine; piirkonnas töökohtade loomisele ning ettevõtluse arengule kaasaaitamine;
2.1.12 uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamise propageerimine ja soodustamine;
2.1.13 seltsi- ja külaelu ning kodanikuliikumise ja –aktiivsuse (sh pere-, naiste- ja noorteliikumine ning kultuuritegevuste) toetamine ja edendamine;
2.1.14 tervislike eluviiside edendamine (sh spordirajatiste loomise ja korrastamise ning spordiürituste korraldamise toetamine);
2.1.15 sotsiaalsete riskide vähendamine;
2.1.16 piirkonnas eraldavate erinevate toetuste taotlusvoorude läbiviimise, menetlemise ja väljaandmise korraldamine; 2.1.17 heategevusega tegelemine.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks MTÜ:

2.2.1 esindab oma liikmeid riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides põhikirjast tulenevate ülesannete täitmisel;
2.2.2 täidab piirkonnas vastastikust abistamist ja omavahelist koostööd korraldavat rolli;

2.2.3 osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu ning kohalikku arengut toetavates projektides, teeb koostööd sarnaste organisatsioonidega Eestis ning välisriikides

2.2.4 teeb eesmärgiga seonduvast tulenevaid ettepanekuid ja algatusi Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, maa-, linna- ja vallavalitsustele, asutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele;

2.2.5 valmistab, tellib, ostab, müüb ning levitab teavet, s.h. kirjalikke õppe- ja teabematerjale;

2.2.6 algatab ja aitab korraldada õppusi, seminare, konverentse ning toetab õpiringide ja arengurühmade tegevust;

2.2.7 pakub abi piirkonnas tehtavatele uuringutele;

2.2.8 nõustab omavalitsusi, ettevõtjaid, kodanikeühendusi investeerimisvajaduste ja – prioriteetide osas;

2.2.9 töötab välja kohaliku piirkonna strateegia;

2.2.10 taotleb raha põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.

3. MTÜ liikmelisus, liikmeks vastuvõtmise ning MTÜst väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtuks ning liikmete nimekiri on avalik.

3.2 MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb samas piirkonnas ning soovib arendada MTÜ eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust.

3.2.1 MTÜ liikmeteks ei võeta:
3.2.1.1 riiklikke ja maakondlikke organisatsioone;
3.2.1.2 teiste Eestis tegutsevate Leader tegevusgruppide liikmeid.

3.3 MTÜ liikmed jagunevad piirkonna:

a) omavalitsused;
b) ettevõtjad (äriühingud ja FIEd);
c) mittetulundusühingud ja sihtasutused.

3.4 Liikmeks astuda soovija esitab MTÜ juhatusele kirjaliku avalduse (MTÜ juhatuse poolt kinnitatud vormil) ning tasub sisseastumismaksu.

3.5 Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab MTÜ üldkoosolek.

3.6 MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus avalduse esitamisele järgneval MTÜ juhatuse koosolekul lihthäälteenamusega.

3.7 MTÜ liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.

3.8 MTÜst väljaastumiseks esitab liige MTÜ juhatusele kirjaliku avalduse vähemalt kahekuulise etteteatamistähtajaga. MTÜ juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme MTÜ liikmete nimekirjast.

3.9 MTÜ liikme võib MTÜst välja arvata MTÜ juhatuse otsusega juhul, kui tema tegevus on vastuolus MTÜ põhikirjaga või kahjustab MTÜ mainet, samuti juhul kui liige ei täida MTÜ juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale, ei osale MTÜ tegevuses või mõnel muul mõjuval põhjusel.

3.10 MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus väljaarvamise asjaolu ilmnemisele järgneval MTÜ juhatuse koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel MTÜ juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetatakse lihthäälteenamusega.

3.11 MTÜst väljaarvatud liikmel on õigus väljaarvamine vaidlustada väljaarvamisele järgneval tegevusgrupi üldkoosolekul. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

4. Liikmete õigused ja kohustused.

4.1 MTÜ liikmetel on õigus:
4.1.1 osaleda MTÜ tegevuses;
4.1.2 osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;
4.1.3 osaleda MTÜ juhatuse ja muude organite liikmete valikuprotsessis;
4.1.4 esitada ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ juhatuse ja kontrollorgani tegevuse kohta;
4.1.5 saada MTÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta;
4.1.6 lahkuda MTÜst (vastavalt käesoleva põhikirja punktile 3.8).

4.2 MTÜ liige on kohustatud:
4.2.1 järgima MTÜ tegevuses osalemisel MTÜ põhikirja ja MTÜ organite otsuseid, mis on kooskõlas käesoleva põhikirjaga, Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ja üldtunnustatud heade tavadega;
4.2.2 tasuma MTÜ liikmemaksu;
4.2.3 teatama MTÜ juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ja kontaktandmed ning nende muutumisel teavitama MTÜ juhatust hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast muutust;
4.2.4 kasutama talle teada olevat MTÜd ja MTÜ liikmeid puudutavat teavet kooskõlas kehtiva seadusandluse ja heade tavadega ning MTÜ positiivset mainet hoidvalt.

4.3 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib MTÜ liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

5. MTÜ struktuur ja juhtimine

5.1 MTÜl on järgmised organid:
5.1.1 Üldkoosolek;
5.1.2 Juhatus.

6. Üldkoosolek

6.1 MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek.
6.2 MTÜ igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
6.3 MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:
6.3.1 põhikirja muutmine;

6.3.2 eesmärgi muutmine;
6.3.3 piirkonna strateegia vastuvõtmine ja selle muutmine;
6.3.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.3.5 juhatuse liikmete tasu määramine;
6.3.6 liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise otsustamine; 6.3.7 lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine; 6.3.8 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine ; 6.3.9 MTÜle kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste

määramine nimetatud tehinguteks;
6.3.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
6.3.11 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine;
6.3.12 MTÜ eelmise majandusaasta aruande kinnitamine.

6.4 MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks korda aastas. Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku:
6.4.1 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest;

6.4.2 muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.

6.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate (e-posti või tavalise posti teel), näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

6.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuetekohaselt.

6.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest ja MTÜ põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

6.8 MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

6.9 Vajadusel otsustatakse hääletamise protseduur iga päevakorrapunkti kohta eraldi.

6.10 Kui kohaliku tegevusgrupi rakenduskava või kohaliku tegevusgrupi toetuse või projektitoetusega seotud otsuse võtab vastu muu organ kui üldkoosolek, peavad kohaliku tegevusgrupi liikmed olema esindatud nii, et omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus oleks alla 50%.

7. Juhatus

7.1 MTÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkoosoleku poolt valitud kuni 9- liikmeline juhatus.

7.2 MTÜ juhatuses peavad olema esindatud kõik sektorid (avalik-, era- ja mittetulundussektor), kuid avaliku sektori esindajate ning riigi või kohaliku

omavalitsusüksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus peab jääma alla 50%.

7.3 Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatuse liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida.

7.4 Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes juhib MTÜ tööd.

7.5 MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sh ka e-posti teel) kõik juhatuse liikmed.

7.6 MTÜ juhatuse pädevuses on:
7.6.1 juhatuse esimehe ja vajadusel juhatuse esimehe asetäitja valimine;
7.6.2 MTÜ tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;
7.6.3 MTÜ üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja üldkoosoleku otsuste elluviimine;
7.6.4 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;
7.6.5 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine MTÜ üldkoosolekule kinnitamiseks;
7.6.6 MTÜ järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve (sh PRIA-le esitatava rakenduskava) kinnitamine;
7.6.7 projektide esitamise või nendes osalemise kooskõlastamine;
7.6.8 tegevuspiirkonna LEADER strateegia rakendamine ja projektitoetuse taotluste hindamise korraldamine tegevuspiirkonnas;
7.6.9 LEADER projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni(de) kinnitamine.

7.7 MTÜ juhatus võib vajadusel moodustada alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt MTÜ liikmeskonda ja piirkonda.

7.8 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada MTÜd, välja arvatud MTÜ nimel teostatavate tehingute teostamiseks, mille suurus ületab 63 900 eurot ja mille sooritamiseks peavad juhatuse liikmed esindama MTÜd vähemalt kahekesi.

7.9 Juhatus peab MTÜ liikmetele andma teavet MTÜ juhtimise kohta.

8. Järelevalve

8.1 MTÜ raamatupidamise korraldamise eest vastutab MTÜ juhatus, kes korraldab raamatupidamise arvestuse vastavalt raamatupidamise seadusele ja kinnitab majandusaasta aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

8.2 Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamisega loeb MTÜ üldkoosolek juhatuse tegevuse majandusaastal heaks kiidetuks.

9. MTÜ vahendid

9.1 MTÜ omandis võib-olla vara, mis on vajalik MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole vastuolus põhikirja ega Eesti Vabariigi õigusaktidega.

9.2 MTÜ vahendid moodustuvad:
9.2.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
9.2.2 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja sponsorlusest;
9.2.3 kirjanduse, informatsiooni, õppevahendite jms müügituludest;
9.2.4 õppemaksudest, tasuliste ürituste pääsmete realiseerimisest;
9.2.5 riiklikest toetustest;
9.2.6 MTÜ projektide laekumistest;
9.2.7 muudest seaduslikest tuludest ja laekumistest.

9.3 MTÜ kasutab oma vahendeid ainult põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks, õigustoimingute teostamiseks, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks. MTÜ ei jaga oma vara ega tulu.

9.4 MTÜle tehtud annetusi ja sihteraldisi kasutatakse vastavalt annetaja või eraldaja soovile, kui see ei ole vastuolus põhikirja ja õigusaktidega.

9.5 MTÜ ei kanna varalist vastutust liikmete kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust MTÜ kohustuste eest.

9.6 MTÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

10. MTÜ likvideerimine. Jagunemine. Ühinemine.

10.1 MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

10.2 MTÜ tegevus lõpetatakse:
10.2.1 üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud üle 3⁄4 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete häältest.
10.2.2 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmeid;
10.2.3 muudel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel;
10.2.4 MTÜ likvideerimisel läheb kogu pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud MTÜ vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sealhulgas riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
10.2.5 MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 13.august 2008.a.
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 12.november 2009.a.
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 26.oktoober 2010.a.
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 27. juunil 2013.
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 06. november 2015

juuni 2024
ETKNRLP
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mai   juuli »