III taotlusvoor – Ettevõtluse arendamine

2022. aasta III taotlusvoor Meede 2 – Ettevõtluse arendamine 

Taotlusvoor on avatud 5. – 19. september 2022 (kuni 23:59)

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Alusdokumendid

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, FIE-d, tulundusühistud, mittetulundusühingud, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on 60%

  • Meede 2 maht: 258 653 €

Projektitoetuse miinimumsumma 3 000€; maksimumsumma 60 000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

ABIKS TAOTLEJALE

August / september

Nõustamine kuni 12.09.2022

Taotlusdokumentide esitamine ePRIAs 5.-19.09.2022 (kuni 23.59)

September/Oktoober Taotlusdokumentide tehniline kontroll – 15 tööpäeva
Oktoober/November Hindamine teostatud hiljemalt 10.11.2022
November

IHKK juhatus kinnitab hindamistulemused ja pingerea.

Peale tegevusgrupi poolsete hindamistulemuste esitamist PRIA-le ja taotlejale tulemustest teavitamist võib projekti hakata omal vastutusel ellu viima.

Detsember/Jaanuar PRIA-poolne hindamistulemuste kinnitamine

 

Enne taotluse esitamist veenduge, et:

  1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
  2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
  3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
  4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
  5. taotlejal on olemas 2021.a kinnitatud majandusaasta aruanded (Äriregistri väljavõte)
  6. Taotlejal peab olema esitamiseks nõustaja digiallkirjastatud nõustamiskinnitus.

Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK nõustaja juures.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse. Nõustamise kinnituseks väljastatakse taotlejale nõustamiskinnitus, mis tuleb lisada ePRIA taotlusele.

Nõustamisele eelnevalt soovitame nõustajale saata vähemalt planeeritava projekti kirjelduse (mille jaoks soovite toetust, kes oleks taotlev organisatsioon, milline eeltöö on tehtud jne).

Palume arvestada, et nõustamise viimane päev on 12.09.2022 Peale nimetatud kuupäeva Ida-Harju Koostöökoda dokumentide sisusse ei süvene.

Nõustajad:

NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!