KOOSTÖÖPROJEKTI “UUT HOOGU” MINITAOTLUSVOOR

Minitaotlusvooru ehk nn Vihmavarjuprojektide taotlusvooru eesmärk on toetada Ida-Harju Koostöökoja  (IHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide ja noorte algatuste sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumist, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama.  

Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia IHKK poolt toetatuna. IHKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIA-le. Taotleja roll on projekti tegevused kokkulepitud tingimustel ellu viia.

TAOTLUSVOORU EESMÄRGID:

 • Kogukondade/vabaühenduste võimekuse suurendamine
 • Noorte poolt ellu viidavate ja noortele suunatud tegevuste hoogustumine

OOTAME PROJEKTE, MILLEGA SOOVITAKSE:

 • võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist vabaühenduses/kogukonnas juba toimuvatele tegevustele ja sündmustele; 
 • ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad ja muudavad vabaühendused ja noorteorganisatsioonid (või -algatused) elujõulisemaks ja jätkusuutlikumaks;
 • rikastada piirkonna arengut ja elukeskkonda;
 • parandada kommunikatsiooni tegevust ja hoogustada organisatsioonidevahelist koostööd;
 • tõsta organisatsioonide motivatsiooni ja nn sisemist energiat, et vältida eestvedajate läbipõlemist ja suurendada liikmete aktiivsust.

TINGIMUSED

 • Projektide esitamise tähtajad  on 10. aprill 2023, 10. mai 2023 ja 10. juuni 2023. Juhul kui toetuseelarve (44 061 eurot) ei saa selleks ajaks täis, jätkame taotlusvoorudega 10. septembrist.
 • Tegevused tuleb ellu viia mai 2023  kuni august 2024. 
 • Toetuse miinimumsumma on 300 eurot ja maksimum 2000 eurot
 • Kui taotleja on MTÜ või SA, peab tal olema vähemalt 15% eelarvest omafinantseering. Noortealgatustel omafinantseering puudub ja nende projekte rahastatakse kuni 100% ulatuses.
 • Tegevuse peamine sihtgrupp peab olema IHKK piirkonna elanikud.
 • Taotlejaks on IHKK piirkonnas (Anija, Kose, Raasiku vald) tegutsev :
  • MTÜ/SA, kes on tegutsenud rohkem kui 6 kuud, va KOV osalusega SA
  • Noorteorganisatsioon või -algatus, st 12-26 aastased piirkonnas elavad ja/või õppivad noored.

MIDA RAHASTAME, MIDA MITTE

IHKK rahastab tegevuste (koolitus, õpituba, kultuuriüritus, õppereis) korraldamisega seotud otseseid kulutusi. Näiteks ruumide/vahendite rent, lektori või esineja tasu, päeva juhtimine, tegevuste läbiviimine, transport, toitlustus, majutus. Samuti toetab IHKK tegevuste läbiviimiseks vajalike väikevahendite ja materjalide soetamist. 

Toetatavad tegevused:

 • koolituste, õpitubade, kultuuriürituste jt sündmuste korraldamine, millel on hariduslik eesmärk;
 • tegevuste läbiviimiseks vajalike väikevahendite ja materjalide soetamine.

IHKK ei rahasta:

 • investeeringuid põhivarasse (sh remondi- ja ehitustööd); 
 • kulusid meenetele, auhindadele ja kingitustele;
 • ainult meelelahutuslikul eesmärgil toimuvaid üritusi;
 • klassi- või kooliekskursioone ja õppekäike;
 • KOV tegevustoetuse vm toetusega samadele tegevustele tehtavaid kulusid.

TAOTLUSE ESITAMINE

Taotlusvooru tingimused on leitav UUT HOOGU statuudist.
Kohustuslikud dokumendid on taotlusvorm ja alaealiste poolt esitatud projektil mentori vabas vormis kirjutatud kinnituskiri.

 • Taotlus esitatakse digiallkirjastatult e-maili aadressil info@idaharju.ee. 
 • IHKK juhatuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve sobivuse alusel soovitud tegevuste elluviimise rahastamise ning kinnitab taotlejale eelarve tegevuste läbiviimiseks või teeb tagasilükkamise otsuse.
 • Otsus projekti heakskiitmise või tagasilükkamise kohta tehakse taotluse esitamise kuu jooksul, hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Koostööleppes kinnitatakse projekti tegevused ja eelarve. Toetusega elluviidavate tegevuste eest esitab teenusepakkuja arved otse IHKK-le. Eelarvevälised lisakulud katab taotleja omavahenditest.

IHKK omalt poolt nõustab projekti sisulist poolt, aitab sündmuse kajastamisel, teostab maksed teenuste pakkujatele ja teeb aruandluse PRIAle.

Kontakt ja lisainfo:
Sille Noor, sille@idaharju.ee, 56945872
Anne-Mai Helemäe, annemai@idaharju.ee, 56945871